Section: intro

Title: Den nya diskussionen om teknologi och teologi

Author(s): Stefan Lindholm

Institution / Affiliation: Johannelund School of Theology

Abstract

Den mekanistiska verklighetsuppfatt­ningen har varit forharskande sedan upp­lysningen. Men någonting håller på att handa. Kulturellt och vetenskapligt håller vi på att andra vår syn på varlden. Den mekaniserade bilden av varlden, lar all­ting som finns kan forklaras utifrån meka­nistiska modeller, håller på att ge vika for en matematisk modell. Forklaringsmodel­lerna inom olika vetenskapsfalt ar ofta så pass invecklade att de helt enkelt inte langre ar tillgangliga i "enkla" mekanis­tiska modeller. Nar en mekanistisk for­klaring ges ar det oftast for att forenkla det som inte så latt uttrycks genom mate­matiska modeller. Det kravs i dag artifici­ell intelligens och avancerade teknologier for att kunna bedriva vetenskaplig forsk­ning inom många områden. Datorer ar instrument som hjalper oss att tolka och forklara verkligheten eftersom de ar långt battre på matematik an vad vi ar. Denna utveckling har gått hand i hand med forskning inom artificiell intelligens och datoriseringen av en uppsjo av olika vetenskapliga discipliner (inte bara "hårda" utan också "mjuka" vetenskaper som lingvistik, psykologi och tom bibelveten­skap) samt våra sociala och kulturella miljoer. I dag talar man t ex om "The internet of all things", d.v.s. att allting -manniskor, den naturliga varlden och produkter - ar sammankopplade genom digitala natverk. 1944 talade vetenskapsmannen Erwin Schrodinger (kanske mest kand for sin katt), over amnet "What is life?" vid en konferens om biologi på Dublin Univer­sity.

(....)

Image
PDF

01.01. 2019


01.01. 2019
Share this Post

Published by NLA University College

In partnership with Johannelund School of Theology


Image